Top Các Mẫu Đánh Giá Của Đơn Vị Thực Tập

Các mẫu đánh giá của đơn vị thực tập được các bạn sinh viên tham khảo và tải về nhiều nhất hiện nay, giúp cho bài tốt nghiệp của mình thêm hoàn chỉnh, hãy cùng xem top các mẫu nhận xét của đơn vị thực tập do dichvuthuctap.net làm cho các bạn sinh viên trong dịch vụ của mình cung cấp nhé.

Mẫu đánh giá đơn vị thực tập là gì ?

Hầu hết sinh viên sau khi kết thúc quá trình đào tạo tại bất cứ đơn vị nào mà mình xin thực tập đều phải lấy ý kiến, đánh giá của người hướng dẫn thực tập trong đơn vị cũng như giám đốc, trưởng phòng của đơn vị nhận xét về quá trình mình thực tập trong cơ quan đơn vị, tất cả đều thông qua 1 mẫu giấy gọi chung là mẫu đánh giá của đơn vị thực tập hay mẫu nhận xét của đơn vị thực tập.

Mẫu giấy đánh giá của đơn vị thực tập sẽ bao gồm tất cả các nhận xét đầy đủ về quá trình công tác của sinh viên, thái độ sinh viên làm việc có tốt không, có chuyên nghiệp không, có hay đi trễ về sớm hay không, có làm việc đàng hoàng không, có nhiệt tình hay không, tất cả các điều đó sẽ phản ánh chân thực quá trình sinh viên đến học hỏi và công tác tại đơn vị.

Thông qua mẫu giấy nhận xét của đơn vị thực tập, giáo viên hướng dẫn có thể đánh giá bài báo cáo thực tập của sinh viên là có tốt hay không, có đạt tiêu chuẩn và chất lượng hay không, cần cải thiện ở điểm nào …. và cho điểm tổng kết của các quá trình thực tập, do đó giấy đánh giá thực tập là vô cùng quan trọng và cần thiết

Một số bài viết liên quan đến dịch vụ thực tập 

Top Các Mẫu Đánh Giá Của Đơn Vị Thực Tập

Một mẫu đánh giá của đơn vị thực tập bao gồm những gì

– Một mẫu nhận xét thực tập của các đơn vị thường bao gồm đầy đủ các thông tin như:

  • Họ tên sinh viên
  • Lớp, khoa, trường đại học / cao đẳng
  • Thời gian thực tập từ ngày nào đến ngày nào
  • Tại đơn vị nào, công ty nào
  • Địa chỉ công ty nằm ở đâu
  • Đánh giá của đơn vị thực tập

– Dưới đây là các đánh giá cơ bản mà các công ty, đơn vị thường nhận xét trong mẫu đánh giá thực tập cho sinh viên

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên:…………………………………………………………………………………………………………

Lớp:………………. Khóa………………. Khoa:…………………… trực thuộc Trường…………………………..

Trong thời gian từ ngày……… tháng…….năm………… đến ngày…….. tháng……. năm…………………

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:

1. Về chấp hành quy định công ty

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về thái độ tinh thần làm việc

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về quan hệ với các đồng nghiệp

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nhận xét của người hướng dẫn trong đơn vị

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Nhận xét của trưởng đơn vị thực tập ( giám đốc )

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ và tên)
    Ngày…….tháng………..năm………….
 Xác nhận của đơn vị thực tập
 (Ký và ghi rõ họ và tên)

 

Cách viết mẫu giấy đánh giá đơn vị thực tập chuẩn nhất

Viết mẫu giấy đánh giá đơn vị thực tập chuẩn nhất cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn của trường đại học hoặc tổ chức tuyển dụng. Dưới đây là một số thông tin cần có trong mẫu giấy đánh giá đơn vị thực tập:

Thông tin về đơn vị thực tập: Bao gồm tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, email và tên người đại diện của đơn vị.

Thông tin về sinh viên thực tập: Bao gồm họ tên, mã sinh viên, lớp, khoa hoặc ngành học của sinh viên.

Thời gian thực tập: Bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc thực tập của sinh viên.

Mục đích của đánh giá: Bao gồm mục đích của đánh giá, chẳng hạn như đánh giá kết quả thực tập của sinh viên hoặc đánh giá chất lượng của chương trình thực tập.

Nội dung đánh giá: Bao gồm các tiêu chí đánh giá về năng lực, kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và sự nghiêm túc của sinh viên trong quá trình thực tập. Mỗi tiêu chí đánh giá cần được mô tả cụ thể và chi tiết.

Đánh giá tổng thể: Bao gồm đánh giá tổng thể về kết quả thực tập của sinh viên và đề xuất cải thiện cho sinh viên trong quá trình thực tập.

Chữ ký và xác nhận: Bao gồm chữ ký và xác nhận của người đại diện đơn vị thực tập về đánh giá kết quả thực tập của sinh viên. Khi viết mẫu giấy đánh giá đơn vị thực tập, bạn nên sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, tránh sử dụng những cụm từ ngữ không rõ ràng và tránh sai sót trong ngữ pháp và chính tả.

Ngoài ra, bạn cần đưa ra các thông tin cụ thể và chi tiết về kết quả thực tập của sinh viên. Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng mẫu giấy đánh giá đơn vị thực tập được đầy đủ thông tin và được ký xác nhận đúng quy định của trường đại học hoặc tổ chức tuyển dụng.

5/5 - (1 bình chọn)